Üyelik


Madde 5 - Derneğin iki türlü üyesi vardır. Asıl üye ve Fahri üye. Derneğe Asıl üye olabilmek için;

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

b) 18 Yaşını bitirmiş bulunmak.

c) Hematolojik immünoloji, hematoloji, immünoloji, onkoloji, genetik, biyoloji, biyoteknoloji, farmakoloji, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, farmakoekonomi alanında çalışan en az master düzeyinde sahip sağlık çalışanı (doktor, hemşire, biyolog, teknisyen vb) olmak

d) Üyelik başvurusu sırasında en az 2 dernek üyesini referans göstermek.

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak bir dilekçe ile dernek yönetimine başvururlar. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, istenen evrakları getirerek bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Fahri üye : Kendi alanında başarılı olan Derneğin amaçları doğrultusunda çalışmak isteyen kişiler. Fahri üyeler, Genel Kurul ve ilgili komisyon toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamaz ve dernek organlarına seçilemez ve ödenti vermezler.Madde 6 - Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ayrıca aşağıda belirtilen durumlardan birinin varlığı halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu’nca silinir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyeliğin sona ermesi üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2) Verilen görevleri yapmamak,

3) Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,

4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

5) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6) Tıbbi ve bilimsel etik’e uymayan davranışlarda bulunmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

-->