3. Hematolojik İmmünoloji Kongresi


Bildiri Özetleri

- Önsöz
- Kurullar
- Bildiri Özetleri Konuları
- Bildiri Listesi
- Sözel Bildiriler
- Poster Bildiriler
- Yazar Dizini

Konuşmacı Metinleri

- DOĞAL/ADAPTİF HÜMORAL /HÜCRESEL İMMÜNİTE KAVRAMLARI
- T/NK HÜCRE ONTOGENEZİ-SİTOKİNLER
- B HÜCRE ONTOGENEZİ VE ANTİKORLAR
- KOMPLEMAN SİSTEMİ
- MHC GENLERİ VE MHC ANTİJENLERİ
- ÖLDÜRÜCÜ İMMÜNGLOBULİN BENZERİ RESEPTÖRLER (KIR) VE LİGANDLARI
- TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ
- İMMÜN SİSTEMDE KONTROL NOKTALARI VE YENİDEN DÜZENLENME
- HODGKİN LENFOMA’DA İMMÜN KONTROL NOKTALARININ BASKILANMASI
- HEMATOLOJİK HABİS HASTALIKLARDA MONOKLONAL ANTİKORLAR : ETKİ MEKANİZMASI/ETKİNLİK
- HEMATOLOG BAKIŞIYLA AKILCI İLAÇ KULLANIMI
- FARMAKOLOG BAKIŞIYLA AKILCI İLAÇ KULLANIMI
- NÜKS/DİRENÇLİ KLASİK HODGKİN LENFOMA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
- RELAPS REFLAKTERDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ : TEDAVİ YAKLAŞIMI
- BURKİTT LENFOMA
- MULTİPL MİYELOMDA POMALİDOMİD
- YENİ TANI KLL TEDAVİSİNDE GAZYVA
- HODGKİN DIŞI LENFOMA’DA MABTHERA SC
- PH-NEGATİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİNDE MONOKLONAL ANTİKORLAR
- TRANSPLANT ADAYI OLMAYAN YAŞLI AML HASTALARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ
- NÜKS/DİRENÇLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE BLİNOTUMOMAB
- YAŞLI-KIRILGAN MİYELOM HASTALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
- GENÇ-DİNÇ MİYELOM HASTALARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMI
- AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE HLA-UYGUNSUZ HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU
- HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ
- HEMATOLOJİK HABİS HASTALIKLARDA CAR-T HÜCRELERİ : ETKİ MEKANİZMASI VE ETKİNLİK
- PRİMER TROMBOTİK MİKROANJİOAPATİ (TTP/AHÜS) OLGULARIMIZ; 5 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ
- MULTİPLE MYELOM HASTALARINDA İNDUKSİYON TEDAVİ SÜRESİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ
- KAN VE KAN BİLEŞENLERİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ
- OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİLİ HASTALARINDA RELAPS ÜZERİNE , ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
- TANIDA KEMİK VEYA EKSTRAMEDÜLLER PLASMASİTOMU OLAN MM HASTALARI İLE TANIDA PLASMASİTOM SAPTANMAYAN MM HASTALARININ GENEL ÖZELLİKLERİNİN VE SAĞKALIMININ KARŞILAŞTIRILMASI